POKYNY PRO AUTORY

PUBLIKUJTE U NÁS SVÉ TEXTY A ČLÁNKY!

Na našem webu VetCafe chceme publikovat co nejvíce článků z praxe českých a slovenských veterinárních odborníků. Těšíme se na vaše příspěvky!

pište pro nás články
Miluje psaní? Pište pro nás!

PROFIL VETCAFE

Server VetCafe se zabývá problematikou veterinárního lékařství a souvisejících oborů. Web je určen především veterinárním lékařům,
veterinárním technikům, veterinárním sestrám a recepčním a v neposlední řadě studentum veterinární medicíny.

Na webu publikujeme především odborné články, ale také ekonomické a právní rozbory týkající se oborů veterinárního lékařství a informace, které jsou zajímavé či důležité pro odbornou veřejnost. Přednost je dávána článkům s praktickým výstupem.


KAM ZASÍLAT RUKOPISY?


Redakce přijímá příspěvky v češtině nebo ve slovenštině (po domluvě i v jiných jazycích), které odpovídají odbornému zaměření časopisu.
Příspěvky do redakce zasílejte elektronicky na adresu vanova@vetcafe.cz. Pro operativní komunikaci s redakcí uvádějte, prosím, i váš telefonní kontakt.

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ SPLŇOVAT RUKOPIS?


Text musí být zpracován v elektronické podobě. Tabulky, grafy, obrázky a schémata připojte jako samostatné soubory v původním formátu, na které pak v textu uvádějte na příslušných místech odkazy – např. (obr. 1), (graf 2), (tab. III). Obrázky a grafy se číslují arabskými číslicemi, tabulky římskými číslicemi.

Redakce je schopna pracovat s dokumenty v mnoha běžných formátech, nicméně doporučené formáty jsou tyto: text – .doc; obrázky, schémata, fotografie, rtg snímky – .jpg, .tiff, .gif; grafy a tabulky – .xls. Nedostatečná kvalita obrazové dokumentace může být důvodem odmítnutí příspěvku.

Rukopis by měl obsahovat:

  • Název příspěvku
  • Souhrn (maximálně 150 slov)
  • Jméno a příjmení autora /autorů (se všemi tituly),
  • Plný název pracoviště/pracovišť autora/autorů
  • Krátké/á profesní CV + aktuální fotografie autora/ů.

Tyto náležitosti se samozřejmě mohou přizpůsobit druhu autorského sdělení.

LITERATURA


Literární odkazy v textu, prosím, pro účely grafické sazby neindexujte, ale uvádějte číslem v kulaté závorce – např. „Tato problematika úzce souvisí s morfologií kostí (1).“ Odkazy řaďte abecedně podle jména prvního autora a číslujte je arabskými číslicemi. Alespoň 2 literární odkazy by neměly být starší deseti let.

DOPORUČENÝ ZPŮSOB CITACE:

1. Standardní články:

Machoň V.: Zlomeniny dolní čelisti po vybavení dolních zubů moudrosti, LKS, roč.13, č.9, s. 12–13.

2. Knihy a jiné monografie:

Markalous B., Charvát F.: Zobrazení hlavy. Paranazální dutiny, lební baze obličejová část. 2. vydání, Maxdorf Jessenius, Praha 2000, s. 109–114

3. Citace z elektronických zdrojů:

Pleschinger, J., Neinvazivní laser ve stomatologické praxi. Clinixperience – Laserpartner, roč. 2, č. 16, http://www.laserpartner.cz/lasp/web/cz/2000/0016.htm

 


RECENZNÍ ŘÍZENÍ A ÚPRAVA RUKOPISU


Každý odborný příspěvek je recenzován odbornou redakcí a spolupracujícími recenzenty. Při recenzním řízení je zachovávána oboustranná anonymita.

Po obdržení článku vyrozumí redakce autora o zařazení do recenzního řízení. O výsledku recenzního řízení je autor vyrozuměn e-mailem současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat pravopis.

O zařazení schváleného autorského sdělení k publikaci na webu rozhoduje redakce. Před otištěním článku je autorovi zaslán náhled jeho sazby ve formátu .pdf ke konečnému odsouhlasení. Pokud autor neodpoví do pěti dnů od odeslání náhledu článku, je tento považován za schválený.

Články jsou publikovány POUZE na internetových stránkách WWW.VETCAFE.CZ

VZTAH MEZI AUTOREM A REDAKCÍ


Uveřejněný článek se stává majetkem společnosti VetCafe s.r.o. a otisknout ho v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele.

HONORÁŘ ZA ČLÁNEK

Vydělejte si psaním pro nás!


Odborná sdělení publikovaná jsou honorována částkou 650 Kč za normostranu. Standardní strana rukopisu (normostrana) obsahuje 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádek po 60 znacích).

Pro vyúčtování honoráře uvádějte prosím své plné jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození a číslo bankovního účtu. Plátci DPH musí uvést také svoje DIČ. Pokud se na článku podílelo více autorů, uvádějte, v jakém poměru si přejete honorář mezi jednotlivé autory rozdělit.


TYPY ČLÁNKU


Každý příspěvek by měl korespondovat s určitým typem sdělení a podle toho je v redakci posuzován. Níže uvádíme doporučení obsahových a formálních zásad k obecně stanoveným typům sdělení, které se však pro potřeby daného textu mohou v konkrétních případech lišit.

RECENZOVANÁ SDĚLENÍ

1. Původní sdělení


Původní sdělení obsahující výsledky vlastního výzkumu a úvah nad působením léčebných postupů, technologií, psychologických jevů, medicínského názvosloví a teorií, ekonomiky, ergonomie a dalších vlivů působících na klinickou praxi. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod – Materiál a metodika – Výsledky – Diskuse – Závěr – Literatura“. Uvedené názory a tvrzení by se měly opírat o dosavadní všeobecné poznatky k dané problematice – vítané jsou však také subjektivní názory a závěry autora. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

2. Přehledové sdělení


Přehledové sdělení je práce shrnující přehled současných znalostí o určité problematice. Zpravidla neobsahuje vlastní výsledky, může však být doplněna krátkou kazuistikou. Obsahuje vždy “Úvod“ a dále ji lze členit individuálně. Zakončena je “Literaturou“. Obvyklý rozsah 5–15 normostran.

3. Krátké sdělení


Může se jednat o kazuistiku či jiné vlastní zajímavé pozorování z klinické či laboratorní praxe, výsledky pilotní studie, krátký souhrn poznatků o málo známém problému apod. Sdělení je obvykle členěno na části “Úvod – Vlastní pozorování – Diskuse – Závěr – Literatura“. Vyžaduje-li to však charakter krátkého sdělení, členění textu není nutné dodržet. Obvyklý rozsah 3–6 normostran.

4. Praktické sdělení


Krátké odborné sdělení, kde autor uvádí osobní či přejatou praktickou zkušenost s nějakým materiálem, nástrojem, dílčí technologií či změnou zažitých postupů, které usnadňují, zkvalitňují či urychlují pracovní postup a jeho výsledek. Text sdělení nemusí být členěn, doporučuje se však uvést “Úvod a Závěr“. V případě, že jsou v článku uváděny konkrétní produktové či firemní značky, vyhrazuje si redakční rada právo rozhodovat o zařazení článku mezi prezentační články firem a označit ho značkou PR (takový článek potom není recenzován). Obvyklý rozsah 1–8 normostran.
 

NERECENZOVANÁ SDĚLENÍ

5. Zpráva


Zpráva z konference, zahraničního pobytu apod. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

6. Recenze knihy


Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají o problematice veterinárního lékařství a souvisejících oborů. Obvyklý rozsah 1–2 normostrany.

7. Oznámení


Informace o události, jednání či rozhodnutí, které je zajímavé či důležité pro odbornou veterinární veřejnost. Obvyklý rozsah 1–4 normostrany.

8. Aktuality, zajímavosti


Autorsky upravené (či přejaté) krátké zprávy s citováním zdroje z tuzemského či zahraničního tisku související přímo či nepřímo s veterinárními profesemi. Obvyklý rozsah 1/4–1 normostrana.

Redakce VetCafe